ติดต่อ Trinity Radio
โทรเข้ารายการ
FM 98.75 MHz:
0 2636 6821-3
ฝ่ายการตลาด: 0 2636 6825-26
ฝ่ายกิจกรรม: 0 2636 6800-1
0 2685 0516-7
ศาลาสมุนไพร:

0 2231 5744

ในเครือตรีนิตี้
Trinity Corp

มรดกโลก ซีอาน 4 วัน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มรดกโลก ซีอาน 4 วัน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชมวัดฝ่าเหมิน สุสานเฉียนหลิง พิพิธภัณฑ์เจิ่งเป่า สุสานองค์หญิงหย่งไท่ สุสานทหารจี๋นซี บ่อน้ำหัวชิง พิพิธภัณฑ์ซ่านซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ กำแพงซีอาน

โดย อ. เทพมนตรี ลิมปพยอม

วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 52 กรุงเทพฯ – ซีอาน

22.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 3 ชั้น 4 เคาน์เตอร์อักษรแถว F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส
02:10น. เดินทางสู่เมืองซีอานสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโดยเที่ยวบินที่ PG 831

วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 52 ซีอาน – วัดฝ่าเหมิน – สุสานหลวงเฉียนหลิง – พิพิธภัณฑ์เจิ่งเป่า – สุสานองค์หญิงหย่งไท่

07:00น. เดินทางถึงสนามบินซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า

นำท่านเดินทางสู่ วัดฝ่าเหมิน เป็นวัดหลวงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของมณฑล ส่านซี ชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ที่เก็บสะสมของล้ำค่าของราชวงศ์ต่างๆที่หาค่ามิได้ ภายหลังเจดีย์ของวัดพังทลายลง โบราณวัตถุที่อยู่ภายในจึงถูกนำมาเก็บไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ และปลูกสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หนึ่งในวัตถุโบราณที่ล้ำค่าคือ พระบรมสารีริกธาตุข้อนิ้วมือของพระพุทธเจ้าบรรจุในหีบทองคำ 7 ชั้น ซึ่งเก็บอยู่ในห้องใต้เจดีย์เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านชม สุสานหลวงเฉียนหลิง ที่นี่เป็นสุสานแห่งเดียวในประเทศจีนที่มีกษัตริย์ 2 พระองค์ฝังอยู่รวมกันคือ ฮ่องเต้ถังเกาจง และ พระนางบูเช็คเทียน ฮ่องเต้หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน สุสานสร้างตามลักษณะนครฉางอาน(ซีอาน)ในสมัยโบราณ คือมีกำแพง 2 ชั้น กำแพงชั้นในมีประตู 4 ทิศ บันไดสุสานมี 500 ขั้น แต่ละขั้นมีความหมายแตกต่างกันออกไป และมีการตกแต่งอย่างสวยงามเหมือนวังใต้ดิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เจิ่งเป่า เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้พบผ้าไหมสมัยราชวงศ์ถังมากที่สุดและคุณภาพสูงที่ สุด รวมถึงกล่องทองคำ 3 ชุด ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ และเสื้อถักทองคำ ซึ่งพระนางบูเช็คเทียนได้ถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมสักการะพระยกซือฮุดโจ๊ว หรือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พุทธเจ้า ต้นกำเนิดตำนานพระกริ่งพัทรีตีอ๋อง พระกริ่งองค์แรกที่เข้าสู่ประเทศไทย จากนั้นนำท่านชม สุสานองค์หญิงหย่งไท่ เป็นลูกของหลี่เสี่ยนองค์ที่ 7 เสียชีวิตเมื่ออายุ 17 ปี ในปีค.ศ. 706 ฝังศพรวมกับสามหลานของอู่เจ๋อเทียนเป็นสุสานเคียงข้างเฉียนหลิง สองข้างทางมีหินแกะสลักขุนนางขุนศึกและสัตว์ต่างๆ และที่นี่มีโบราณวัตถุหลายอย่าง โดยเฉพาะภาพวาดตามผนังในสุสาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก Diamond International Hotel

วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 52 สุสานทหารดินเผา –บ่อน้ำหัวชิง – เกี๊ยวซีอาน /โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สุสานทหารดินเผาสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ภายในมีรูปปั้นทหารดินเผาประมาณ 6,000 ตัว ทุกตัวมีขนาดเท่าคนจริง และมีความสูงเท่ากันหมด แต่ทุกตัวจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแสดงถึงความงามด้านศิลปะทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยโบราณ รวมทั้งรถม้าทองแดงที่มีความตระการตา และดูเป็นงานศิลปะที่ดูราวกับมีชีวิตจริง สุสานแห่งนี้นับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.1979 โดยองค์การสหประชาชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม บ่อน้ำหัวซิง บ่อน้ำพุร้อนหัวชิง ซึ่งมีอายุกว่า 3000 ปี มีทั้งบ่ออาบน้ำและศาลาในพื้นที่สวยงาม กษัตริย์และราชินีหลายพระองค์ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนในฤดูหนาว บ่อแห่งนี้ได้รับการพัฒนาและถูกสร้างอย่างสวยงามที่สุดในราชวงศ์ถังจนกลาย เป็นวังหัวชิง ในอดีตเคยเป็นที่อาบน้ำของพระนางหยางกุ้ยเฟย นางสนมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในราชวงศ์ถัง
เย็น นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อบริการอาหารค่ำ เกี๊ยวซีอาน ชิมอาหารพื้นเมือง “เจี่ยวจือ” ที่เลืองชื่อ พร้อมชม โชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงกายกรรมที่งดงามแบบฉบับราชวงศ์ถัง จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก Diamond International Hotel

วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 52 พิพิธภัณฑ์ซ่านซี – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงซีอาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ซ่านซี หนึ่ง ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่า หินใหม่ ราชวงศ์ซาง ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดฉือ เอินซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระ ไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้นสูง 64.7 เมตร สมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดิน แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด จากนั้นนำท่านชม กำแพงซีอาน กำแพง เมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม.สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก Diamond International Hotel

วันอังคารที่ 31 มี.ค. 52 ซีอาน – กรุงเทพฯ

05.30น.

บริการอาหารเช้าบนรถ (อาหารกล่อง)

06:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติซีอาน ตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ
07:50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยเที่ยวบินที่ PG 832 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ เวลา 10:40 น.

 

อัตราค่าบริการ (บาท/ท่าน)

 • ผู้ใหญ่ พักคู่ 28,500.- สมาชิกชมรมฯ 27,500.-
 • เด็กอายุ 2-11 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) 23,500.- เด็กอายุ 2-11 ปี (มีเตียงเสริม) 25,000.- พักเดี่ยว 3,000
 • อัตราดังกล่าวรวม อัตราดังกล่าวไม่รวม • บัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพ – ซีอาน – กรุงเทพ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมค่าระวางน้ำหนักสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมและจำนวนไม่เกิน 2 ชิ้นต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน และทางสายการบินจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มจากผู้โดยสารเจ้าของ สัมภาระโดยตรง ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ประกันวินาศภัย และภาษีสนามบินขาออกของประเทศไทยและจีน
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า และพาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ โดยที่ขนาดของพาหนะนั้น จะเป็นไปตามความเหมาะสม
 • รายการนำเที่ยวตามรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ หากมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มความสะดวกสบายส่วนบุคคลในระหว่างทาง ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • รายการอาหารและเครื่องดื่มตามมื้อที่ระบุ โดยทั้งหมดเป็นรายการมาตรฐาน หากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้า และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้น ค่าประกันภัยการเดินทาง / วีซ่าสำหรับการเข้าประเทศจีน ซึ่งถือเป็นเอกสารส่วนตัวของผู้โดยสาร รวมทั้งการขอหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางอื่นๆ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ภายในห้องพัก ค่าซักรีด ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด ฯลฯ
 • ค่าสินน้ำใจต่อมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานโรงแรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจส่วนบุคคล หากประสงค์จะให้ สามารถรวบรวมได้ที่หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปกับท่านในวันออกเดินทาง ข้อควรทราบ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนมีความแตกต่างจากชาวไทยในบางเรื่อง การทำความเข้าใจในความต่าง อาจช่วยให้ท่านได้รับอรรถรสในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยินดีที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ หากผิดพลาดประการใด ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิกชมรมคนรักต้นไม้  FM  98.75  (รายปี)

 

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ F.M. 98.75 ตรีนิตี้ เรดิโอ โทร 0 2636 6800-1, 0 2685 0516-7

ชำระเงินโดย

 1. โอนเงินเข้าบัญชี นายปรัชญา ธัญญาดี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม บัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่ 101-8-27804-2
  โอนเงินแล้วเขียน ชื่อ-นามสกุล – ที่อยู่ – เบอร์โทรศัพท์ ลงในใบ Pay in แล้ว Fax มาที่ 02-231-5664
 2. ชำระเงินสดได้ที่ บริษัทตรีนิตี้ เรดิโอ จำกัด สีลม ซอย 5 สุดซอยละลายทรัพย์

หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

china
Xian Wall
Xian

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2010 เวลา 21:40 น.)

 

Facebook Share

Share on facebook